ป้ายโฆษณา
ความเป็นมา
abt_history_img1

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้น ผืน ดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีสภาพอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช พันธุ์นานาชนิด ทั้งยังมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประเทศไทยจึงอุดมไปด้วย พืชสมุนไพรจำนวนมาก ซึ่งถูกใช้เป็นทั้งอาหารและยาอยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่ อดีตกาลจนจึงปัจจุบัน และด้วยพระบารมีในพระมหากษัตริย์ของไทยทั้งในอดีต และปัจจุบัน ที่ทรงส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร รวมถึงตำราทาง การแพทย์และตำรายาพื้นบ้านของไทยเอาไว้ ทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาองค์ ความรู้ที่มีค่าจากรุ่นสู่รุ่น จนถึงรุ่นปัจจุบันไว้ได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอัน ล้นพ้นที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยเสมอมา และเป็นที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย

ด้วยพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวาระที่พระองค์ทรงเจริญ พระชนมายุ 72 พรรษา ในปีพ.ศ. 2543 รัฐบาลไทยโดยคณะเภสัชศาสตร์มหา วิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้มีการ รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลงานวิจัยพืชสมุนไพร ทั้งข้อมูลด้านสรรพ คุณ ข้อมูลด้านเคมี และข้อมูลด้านเภสัชวิทยาเฉพาะที่ได้ผล มาจากฐานข้อมูล NAPRALERT (Natural Product Alert Database) ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิล ลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และฐานข้อมูล PHARM ซึ่งเป็นฐานข้อมูลของไทย ข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาวิจัยต่อ และใช้ประโยชน์ในการปรุงเป็นยาตำรับจากสมุนไพร สมเป็นเอกสารที่มีผู้สรร เสริญว่าเป็นเอกสารบันทึกภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านในยุคปัจจุบันที่ดีที่สุด เพื่อสืบทอดต่อไปยังลูกหลานในอนาคตโดย แท้จริง

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีโรคร้ายแรงหลายชนิดเกิดขึ้นกับทั้งชาวไทยและชาวโลก ประเทศไทยได้มีการค้นคว้าวิจัยพืชสมุนไพรเพื่อ พัฒนาเป็นยาและนำไปใช้ทดแทนยาหรือการบำบัดรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีค่าใช้จ่ายสูง และ ยาบางชนิดมีผลข้างเคียง (Side effect) ต่อผู้ป่วย บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ จำกัด จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการวิจัย และผลิตยาจากสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการบำบัดรักษาโรคให้ประชาชน โดยนำองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและ เภสัชแผนไทยมาผสมผสานกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาและผลิตยาตำรับจากสมุนไพรที่ มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคและมีความสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยรักษาความมั่นคง ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นการพึ่งพาตนเองของคนไทยตามแนวพระราชดำริอีกทางหนึ่งด้วย บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนายาตำรับจากสมุนไพร ซึ่งใช้ตัวยาหลายชนิดร่วมกันทำงานเพื่อใช้บำบัดโรคที่ เกี่ยวข้องกับน้ำเหลือง โลหิต และเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ ซึ่งโรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่หายารักษายาก รวมถึงการอนุรักษ์ยาแผน โบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน และยาสมุนไพรเดี่ยว ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นยาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นทาง เลือกในการบำบัดรักษาโรคให้ผู้ป่วยตามนโยบายของรัฐบาล