ป้ายโฆษณา
ย่านาง
hc_hk_img11


ย่านาง (Tiliacora triancro (Colebr) Diels)


สรรพคุณ

ราก     : แก้ไข้ทุกชนิด เช่น ไข้พิษ ไข้เหนือ ไข้หัด สุกใส ขับกระทุ่งพิษไข้ ถอนพิษผิดสำแดง ฯลฯ

ใบ       : ถอนพิษ แก้ไข้ลดความร้อน แก้พิษต้านซาง

เถา     : แก้ไข้ ลดความร้อน แก้พิษต้านซาง

ไม่ระบุส่วนที่ใช้  : แก้พิษไข้ ถอนพิษไข้ ดับพิษทั้งปวง ถอนพิษผิดสำแดง


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ต้านมาลาเรีย ยับยั้งการหดเกร็งของสำไส้ ต้านฮีสตามีน